Güncel Mevzuat Makale Haberler

Kendi Gümrük İşlemlerimi Kendim Yapabilirmiyim!

4458 sayılı Gümrük Kanunu gümrük işlemlerinin yürütülmesi işlemini doğrudan (firmaların kendi bünyelerinde temsilci tayini) veya dolaylı yolla (bir gümrük müşavirine vekaletname vererek) yürütülmesine imkan vermektedir.

Gümrük İşlemlerinin gümrük müşavirlerince yapılması durumunda karşılıklı yapılan sözleşme gereği anlaşılan fiyatlar her işlem için ayrı ayrı fiyatlandırılmakta olup yıllık bazda belli yekün tutmaktadır.

İşlem hacmi yüksek olan firmalarda bu maliyetlerin aşağı çekilmesi açısından kendi bünyelerinde gümrükleme departmanları oluşturarak işlemlerin yürütülmesi ve bu şekilde maliyet avantajlarından da faydalanılacağı düşünülmektedir. Bu işlemler mevcut kanun gereği firmayı temsile yetkili olan şirket müdürü veya ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak yetki verilen bir firma çalışanı tarafından yapılabilmektedir. Belli okullardan mezuniyet olma, gümrük müşaviri olma gibi şartlar aranmamaktadır.

Gümrük İşlemlerinin doğrudan yapılması durumunda maliyet unsurlarının aşağı çekileceği aşikardır. Ancak bir gümrük müşaviri ile çalışıp onun sağlayacağı dikkat ve özen doğrudan temsilde olmayacaktır. Gümrük Mevzuatındaki cezaların ağır olması sebebiyle çok küçük dikkatsizlikler dahi büyük maliyetlere sebebiyet vermektedir.

Şöyle örneklemek gerekirse 1000000 EUR kıymetindeki 1 makine ithalatında döviz cinsinin sehven USD beyan edilmesi halinde EUR ile USD arasındaki kur farkından eksik vergi hesaplaması oluşacaktır.
Aradaki farkı gümrük idaresi beyanname onay işlemi sonrası tespit ederse vergi farkının 3 katı ceza uygulamakta ; mükellef fark edip düzeltme talebinde bulunursa o zaman da vergi farkının %15 i oranında ceza uygulanmaktadır.

Gümrük Müşaviri mevzuata hakim olduğu için gümrük işlemleri ile ilgili uygun çözümleri en hızlı şekilde üretecektir. Gümrük İşlemleri olan mükelleflerin işlemleri fazla teferruatlı değil ise kendi bünyelerinde bir personeli temsilci tayin edip işlemlerini bu şekilde yürütmeleri ve bunun paralelinde bir gümrük müşavirinden danışmanlık hizmetleri alması uygun olur. Çok Kalemli ve değişik gümrük rejimlerinin uygulandığı işlemleri olan yükümlülerin ise bir gümrük müşaviri ile çalışması daha avantajlı olacaktır.

Müşavir gümrükleme olarak profesyonel ekibimizle ; gerek danışmanlık gerekse diğer tüm gümrük işlemlerinde en hızlı ve kaliteli hizmet üretiminde hizmet vermek üzere hazır olduğumuzu belirtiriz.

Saygılarımızla

Gelişen teknolojik alt yapısıyla her an daha ileri bir anlayış içerisinde kendimizi yeniliyor geliştiriyoruz.

Dahilde işleme Resimi Hakkında Sık sorulan sorular

Soru: Dahilde İşleme Rejimi nedir?

Cevap: Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Soru: Dahilde İşleme Rejiminin amacı nedir?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminin amacı, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek olarak ifade edilebilir.

Soru: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanabilir sistemler nelerdir ?

Cevap: Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde,ambalaj ve işletme malzemesinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilerce ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödenmesidir. Bu kapsamda ithal edilen eşya için gümrük idaresince, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta ve eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması şartı aranmaktadır.

Daha Fazlası için İletişime Geçin

Geçici Depolama, Antrepo ve Serbest Bölgeler

Geçici Depolama Yerleri

Soru: Geçici depolanan eşya ne demektir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır.

Soru: Geçici depolama yeri nedir?

Cevap: Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir.

Soru: Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları nelerdir? Cevap: Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dış

ında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali sorumluluk işleticilere aittir. Bu sorumluluk söz konusu eşyaya ait gümrük vergileri ile Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların gümrük idaresine ödenmesini de kapsar. Sorumlular hakkında duruma göre ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Antrepo

Soru: Antrepo ve antrepo rejimi ne demektir?

Cevap: Antrepolar, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir.

Antrepo rejimi, eşyanın antrepoya gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

Soru: Geçici depolama yeri veya antrepo izinleri hangi birim tarafından verilmektedir?

Cevap: Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve bu yerlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.

Gümrüksüz satış mağazası ve deposu açma talepleri Gümrükler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Soru: Geçici depolama yeri veya antrepo işleticilerinin yerine getirmesi gereken şartlar ile ilgili ayrıntılı bilgilere nereden ulaşabilirim? Cevap: Geçici depolama yerleri ve antrepolara ilişkin tüm şartlar Gümrük Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Serbest Bölgeler

Soru: Türkiye'deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir?

Cevap: Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, Ekonomi Bakanlığıtarafından verilmektedir.

Soru: Serbest Bölge Müdürlüğü ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü aynı birimler midir?

Cevap: Serbest Bölge Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığına bağlı bir birim olup adı geçen Bakanlığın mevzuat gereklerine göre, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak gümrük mevzuatı çerçevesindeki işlemleri yürütmektedir.

Soru: Gümrük Statü Belgesi Nedir?

Cevap: Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi tutulması halinde, Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında, Serbest Bölge İşlem Formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında, düzenlenir.

Gümrüksüz Satış Mağazaları

Soru: Gümrüksüz satış mağazası nedir?

Cevap: Gümrüksüz satış mağazaları, Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, uluslararası sefer yapan uçaklardaki yolculara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerlerdir.

Soru: Gümrüksüz satış mağazalarındaki satış limitleri nasıl belirlenir?

Cevap: Gümrüksüz satış mağazalarında 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki“Yolcu beraberi kişisel eşya listesi” satış limitine esas alınmaktadır.

Daha Fazlası için İletişime Geçin

Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti

I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ

Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir:

1- Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası 2-Yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan kişiler tarafından Türkiye’de satın alma veya kiralama suretiyle edindikleri konutta kullanılmak üzere getirilen kullanılmış ev eşyası

1.1- Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, kendilerine ait kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilecek kişiler düzenlenmiştir. Soru: Kimler ev eşyası ithal hakkından faydanalabilir?

Cevap: Ev eşyası muafen yurda getirebilecekler aşağıda sıralanmıştır:

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler.

Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Bu madde kapsamında kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dışında en az yirmidört ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)

ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları. Murisin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Daha Fazlası için İletişime Geçin